Our Tours

We have a lot to offer!

Pushkar Fair

Route 1

Jaipur/Agra/Delhi/ Mumbai /Udaipur or Jodhpur/ Boraj/ Shakambhari (Sāmbhar) via Fhulara / Nasal / Roopangarh/ Pushakar
Duration: 9 Days

Route 2

Pushkar- Govindpura- Raas / Raas –Nimaj / Nimaj- Balunda / Balunda- Khejarla via Sathin / Khejarla - Chandelo Fort / Chandelo- Sardar samand / Sardar Samand – Luni Chanwa fort/ Luni- Jodhpur
Duration: 9 Days

Route 3

Udaipur-Kumbhalgarh - Narlai - Jojawar - Dhakri - Nimaj - Ras - Pushkar
Duration: 10 Days

Nagaur Fair

Route 1

Delhi / Mandawa / Bikaner / Gajner / Tantwas Village / Khari Village / Naguar / Jaipur
Duration: 10 Days

Route 2

Delhi-Nawalgarh-Lohargal-Sujas-Sulyas-Shyamgarh-Nawa Salt Lake Nagaur - Jodhpur
Duration: 12 Days

Route 3

Jaipur/Agra/Delhi/ Mumbai /Udaipur or Jodhpur/ Boraj/ Shakambhari (Sāmbhar) via Phulera / Nasal / Roopangarh/ Pushakar / Bharunda / Merthai / Bhutati / Nagaur
Duration: 10/11 Days

Aravali Mountain

Route 1

Delhi-Udaipur-Kumbhalgarh-Ghanerao-Jojawar-Khairwa-Jodhpur
Duration: 8/9 Days

Route 2

Delhi-Udaipur-Kumbhalgarh-Ranakpur-Ghanerao-Narlai-Somesar-Khairwa-Sardar Samand-Jodhpur
Duration: 9 Days

Mukundra Hills

Route 1

Jaipur /Kanota /Talabgaon Castle / Ranthambore / Balban / village Gainta (Bundi/Kota) / Shahpura Bagh / Udaipur
Duration: 9 Days

Route 2

Castle Talabgaon / Harsota via Moral river / Ranthambore via Bhagwatgarh / Balban via Kamleshwar Mahadev temple / village Gainta (Bundi/Kota) / Shahpura Bagh / Udaipur


Duration: 7 Days

Special Rides

Christmas Ride

Jaipur /Kanota /Talabgaon Castle / Ranthambore / Balban / village Gainta (Bundi/Kota) / Shahpura Bagh / Udaipur
Duration: 9 Days

Short Ride

Ramgarh / Kukas / Sankotra / Jaisinghpura
Duration: 1h-3h